Teme istraživanja

Naša istraživanja su fokusirana na strukturna i elektronska svojstva površina kristala (metala, poluvodiča), ultratankih metalnih slojeva i nanostruktura na tim površinama.Posebno nas interesiraju kvantni fenomeni izazvani veličinom (quantum size effect) kao i ukupna elektronska svojstva materijala reducirane dimenzionalnosti kao što su ultratanki metalni slojevi ili grafit debljine jednog atomskog sloja (grafen). Strukturu nanosistema određujemo pretražnom tunelirajućom mikroskopijom (STM) koja daje uvid u raspored pojedinačnih atoma na površini.

STM slika površine V(100) - O(5×1)

Elektronska svojstva sistema reducirane dimenzionalnosti koja imaju dobro definiranu kristalnu strukturu na makroskopskom nivou (ultratanki slojevi, grafen, vicinalne površine) istražujemo fotoelektronskom spektroskopijom (ARPES) koja omogućava mapiranje elektronskih stanja valentne vrpce kroz različite dijelove Brillouinove zone.

Disperzija površinskog stanja na Cu(111)

Eksperimentalna istraživanja provodimo u uvjetima ultravisokog vakuuma (tlak plinova manji od 10-7 Pa) što osigurava čistoću površina i nanostruktura na atomskom nivou.


Najnoviji članci

The mechanism of caesium intercalation of graphene
M. Petrović, I. Šrut Rakić, S. Runte, C. Busse,J. T. Sadowski, P. Lazić, I. Pletikosić, Z.-H. Pan, M. Milun, P. Pervan, N. Atodiresei, R. Brako, D. Šokčević, T. Valla, T. Michely and M. Kralj
Nature Communications 4, 2772 (2013) (webarXiv)Temperature dependence of graphene growth on a stepped iridium surface
Iva Šrut, Vesna Mikšić Trontl, Petar Pervan and Marko Kralj
Carbon 56, 193 (2013) (web)


popis znanstvenih radova >>